Potrebujete poradiť? Napíšte nám: info@recentia.sk
Pre objednávky volajte: +421 552 901 608 (Po-Pa 9-16)

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Bombex Company s.r.o. na predaj tovaru prostredníctvom online obchodu umiestneného na internetovej stránke recentia.sk.

Adresa pre zasielanie zásielok a korešpondencie je Rybářská 572, 753 61 Hranice 4-Drahotuše, Česká republika

 1. Úvodné ustanovenia

 • Tieto obchodné podmienky (ďalej len „ obchodné podmienky “) obchodnej spoločnosti Bombex Company s.r.o. (ďalej len „ predávajúci “) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka (ďalej len „občiansky zákonník „) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva  ) uzatvárané medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim (ďalej len „ kupujúci “) na strane druhej prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese recentia.cz (ďalej len „ webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „ webové rozhranie obchodu “).
 • Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
 • Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 • Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 1. Niektoré definície

 • Kupujúcim sa podľa obchodných podmienok rozumie fyzická osoba v postavení spotrebiteľa či podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba.
 • Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ňou inak rokuje.
 • Cena je finančná čiastka, ktorá bude kupujúcim za tovar hradená.
 • Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú bude kupujúci hradiť, a to za doručenie tovaru vrátane ceny za jeho zabalenie.
 • Celková cena je súčet ceny za tovar a ceny za dopravu.
 • DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných a účinných právnych predpisov.
 • Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade s platným a účinným zákonom o dani z pridanej hodnoty na celkovú cenu.
 • Objednávka je neodvolateľný návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy o kúpe tovaru s predávajúcim.
 • Tovar je všetko, čo je možné na e-shope zakúpiť.
 1. Uzavretie kúpnej zmluvy

 • Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 • Kupujúci objednáva tovar dištančným spôsobom prostredníctvom internetového e-shopu s doménou recentia.sk.
 • Kúpne zmluvy je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.
 • Webové rozhranie internetového obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok s kupujúcim.
 • Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 • Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. V objednávkovom formulári musia byť uvedené najmä nasledujúce údaje:
 1. informácie o objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 2. informácie o kúpnej cene a spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru
 3. identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho slúžiace na to, aby predávajúci mohol doručiť tovar, najmä teda meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefón, e-mailová adresa
 4. v prípade zmluvy na základe, ktoré bude predávajúci tovar zasielať kupujúcemu pravidelne a opakovane, tiež informáciu, ako dlho bude tovar dodávaný (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
 • Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednávka zaväzujúca k platbe“. Po podaní objednávky sú údaje uvedené v objednávke považované predávajúcim za správne.
 • Odoslanie/podanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny, a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil.
 • Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke ďalej (len „ elektronická adresa kupujúceho “).
 • Elektronickou poštou sa rozumie komunikácia prostredníctvom e-mailu.
 • Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky, najmä elektronickou poštou.
 • Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 • V prípade, že niektorá z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho pozmenenú ponuku s uvedením možných variant objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.
 • Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty.
 • Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 • V niektorých prípadoch umožňuje predávajúci na nákup tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby kupujúci v rámci návrhu objednávky vyplnil údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa „Kód kupónu“ a potvrdil tlačidlom „Použiť kupón“. Pokiaľ tak kupujúci urobí a zľava bude platná, tovar mu bude poskytnutý so zľavou.
 1. Cena tovaru a platobné podmienky

 • Cena je vždy uvedená v rámci e-shopu, v návrhu objednávky av zmluve. V prípade rozporu medzi cenou uvedenou pri tovare v rámci e-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky sa uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v zmluve. V rámci návrhu objednávky je tiež uvedená cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.
 • Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
 1. Dobierkou. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti odovzdaniu Tovaru. V prípade platby dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru;
 2. Bankovým prevodom na účet predávajúceho č. CZ59 2010 0000 0027 0233 6771, vedený v spoločnosti Fio Banka as (ďalej len „účet predávajúceho“). V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 10 dní;
 3. Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu Stripe, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: stripe.com/en-sk. V prípade platby kartou online je Celková cena splatná do jedného dňa.
 • Kupujúci uhradí kúpnu cenu objednávky prostredníctvom bankového prevodu (článok 4.2 bod b)) a prostredníctvom platobnej bráni (článok 4.2 bod c)) pred odoslaním tovaru zo strany predávajúceho.
 • Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Náklady spojené s dodaním tovaru predajca prispôsobí požiadavkám prepravcu v závislosti od povahy a objemu objednávky.
 • Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.7 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
 • Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.8), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
 • Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 • Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
 • Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až potom, čo zaplatí celkovú cenu a tovar prevezme. V prípade platby bankovým prevodom je celková cena zaplatená pripísaním na účet predávajúceho, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu vykonania platby.
 1. Preprava a dodanie tovaru, prechod nebezpečenstva škody na veci

 • Tovar bude kupujúcemu doručený spôsobom, ktorý si zvolil, pričom kupujúci môže využiť nasledujúcu možnosť:
 1. doručenie prostredníctvom dopravnej spoločnosti PPL CZ sro, IČO: 251 94 798, sídlom K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany.
 • Tovar je možné doručiť iba v rámci Slovenska.
 • Doba dodania tovaru závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu platby. Predpokladaná doba dodania tovaru bude kupujúcemu oznámená prostredníctvom e-mailu. Doba dodania uvedená na e-shope je iba orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania.
 • Doba dodania pri tovare skladom je do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. V prípade zvoleného spôsobu platby prostredníctvom bankového prevodu alebo platobnej brány je doba dodania 30 dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim. Doba dodania pri tovare, ktorý nie je skladom je do 90 dní odo dňa potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. V prípade zvoleného spôsobu platby prostredníctvom bankového prevodu alebo platobnej brány je doba dodania 90 dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim. Týmto článkom nie sú vylúčené iné dojednania medzi stranami.
 • Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov a tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od dopravcu prevziať.
 • Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 • V prípade, keď kupujúci poruší svoju povinnosť prevziať tovar, s výnimkou prípadov podľa čl. 5.4 obchodných podmienok, nemá to za následok porušenie povinnosti predávajúceho tovar kupujúcemu doručiť. Zároveň to, že tovar kupujúci neprevezme, nie je odstúpenie od zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúcemu ale v takom prípade vzniká právo od zmluvy odstúpiť z dôvodu podstatného porušenia zmluvy zo strany kupujúceho. Pokiaľ sa predávajúci rozhodneme toto právo využiť, je odstúpenie účinné v deň, kedy toto odstúpenie bude doručené kupujúcemu. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na uhradenie ceny za dopravu, prípadne na nárok na náhradu škody, pokiaľ vznikla.
 • V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov zašle predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v zmluve a sú splatné do 7 dní od doručenia e-mailu.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu jeho prevzatia. V prípade, neprevzatie tovaru, s výnimkou prípadov podľa čl. 5.4, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare v okamihu, keď mal kupujúci možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na strane kupujúceho k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva škody na tovare znamená, že od tohto okamihu je kupujúci zodpovedný za všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením tovaru.
 • V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 1. Odstúpenie od zmluvy (https://recentia.sk/vymena-reklamacia-vratenie/)

 • Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len „ Občiansky zákonník “), nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
 1. o poskytovaní služieb, ak boli v plnom rozsahu poskytnuté; v prípade plnenia za odplatu, iba ak začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy poučil spotrebiteľa, že poskytnutím plnenia zaniká právo odstúpiť od zmluvy,
 2. o dodávke tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho ak ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy s tým, že dodanie je možné uskutočniť až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých skutočná hodnota závisí od výchyliek trhu nezávislých na vôli podnikateľa
 4. o dodávke tovaru vyrobeného podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám,
 5. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, alebo tovaru s krátkou dobou spotreby, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 6. o neodkladnej oprave alebo údržbe, ktorá sa má vykonať v mieste určenom spotrebiteľom na jeho výslovnú žiadosť; to však neplatí pre vykonanie iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iného tovaru ako náhradných dielov nutných na vykonanie opravy alebo údržby,
 7. o dodávke tovaru v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť potom, čo ho spotrebiteľ porušil,
 8. dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu v zapečatenom obale, ak ich spotrebiteľ porušil,
 9. dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom na ich dodávanie,
 10. o ubytovaní, preprave tovaru, nájme dopravného prostriedku, stravovaní alebo využití voľného času, pokiaľ má byť podľa zmluvy plnené k určitému dátumu alebo v určitom období,
 11. uzatvárané na základe verejnej dražby podľa iného zákona, ktoré môže byť spotrebiteľ fyzicky prítomný, alebo
 12. o dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je dodaný na hmotnom nosiči, po tom, čo sa začalo s plnením; v prípade plnenia za odplatu, pokiaľ začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ bol poučený, že tým právo odstúpiť od zmluvy zaniká, a podnikateľ mu poskytol potvrdenie podľa § 1824a ods. 1 a 2 alebo § 1828 ods. 3 a 4.
 • Ak nejde o prípad uvedený v čl. 6.1 alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má spotrebiteľ, ako osoba kupujúca tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodov, a to do 14 (štrnástich) dní :
 1. odo dňa prevzatia tovaru,
 2. odo dňa prevzatia posledného kusu tovaru, ak objedná spotrebiteľ v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne,
 3. odo dňa prevzatia poslednej položky alebo časti dodávky tovaru pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo častí,
 4. odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je v zmluve dojednaná pravidelná dodávka tovaru po dohodnutú dobu.
 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu oznámené akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením (najmä využitím formulára podľa čl. 6.4 či telefonickým oznámením) v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku
 • Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár odstupný v týchto obchodných podmienkach. Na stiahnutie tu https://recentia.sk/vymena-reklamacia-vratenie/ Vyplnený formulár zašle kupujúci na adresu predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. V prípade využitia vzorového formulára potvrdí predávajúci bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie.
 • Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od predávajúceho obdržal. Postačí, ak spotrebiteľ tovar v lehote odošle.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie prijaté od kupujúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady.
 • Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako obdrží tovar alebo mu spotrebiteľ preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Účinky sa viažu k okamihu toho spôsobu, ktorý nastane skôr. Tovar, prosím, vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.
 • Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 • Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
 • Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na to, aby sa oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.
 • Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
 • Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť za podmienky, že existujú objektívne dôvody, prečo nie je možné tovar dodať. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak je zjavné, že kupujúci uviedol v objednávke zámerne nesprávne údaje. V takých prípadoch vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
 1. Práva z chybného plnenia

 • Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).
 • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prechode nebezpečenstva (viď čl. 5.8) nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
 1. zodpovedá božej dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,
 2. je tovar vhodný na účel, pre ktorý ich kupujúci požaduje as ktorým predávajúci súhlasil,
 3. je dodaný tovar s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu,
 4. je vec vhodná na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, ak nie je technických noriem,
 5. vec množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí toho istého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené predávajúcim alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením
 6. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením vzorky alebo predlohe, ktoré predávajúci kupujúcemu poskytol pred uzavretím zmluvy,
 7. za vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorá bola podľa zmluvy vykonaná predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť; to platí aj v prípade, že bola montáž alebo inštalácia vykonaná kupujúcim a vada nastala v dôsledku nedostatku v návode, ktorý k nej poskytol predávajúci alebo poskytovateľ digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak ide o vec s digitálnymi vlastnosťami.
 • Práva z chybného plnenia kupujúcemu nepatria, pokiaľ vadu sám spôsobil.
 • Chybou veci nie je opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.
 • Ak sa prejaví vada v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Táto lehota nebeží po dobu, po ktorú spotrebiteľ nemôže tovar užívať, v prípade, že vadu vytkol oprávnene.
 • Spotrebiteľ môže vytknúť vadu, ktorá sa na tovare prejaví v dobe dvoch rokov od prevzatia. Vytknutím vady sa rozumie oznámenie vady alebo oznámenie, ako sa vada prejavuje.
 • Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho v mieste jeho sídla alebo mieste podnikania či emailom na adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho prejav vôle uplatniť práva z vadného plnenia (kedy kupujúci vytkol vadu).
 • Po obdržaní reklamácie na e-mailovú adresu kupujúceho potvrdí predávajúci, že reklamáciu obdržal, kedy ju obdržal, čo je obsahom reklamácie, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a kontaktné údaje spotrebiteľa pre jeho informovanie o stave reklamácie.
 • Ak má tovar vadu, môže kupujúci požadovať jej odstránenie:
 1. dodaním novej veci bez vady,
 2. alebo opravou veci.

Ibaže je spôsob zvolený kupujúcim nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný. Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné, najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.

 • Predávajúci odstráni vadu v primeranom čase po jej vytknutí.
 • Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy pokiaľ:
 1. predávajúci vadu odmietol odstrániť alebo ju neodstránil v primeranej dobe primeraným spôsobom,
 2. vada sa prejaví opakovane (celkovo 3. vada),
 3. chyba je podstatným porušením zmluvy,
 4. je z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada veci nevýznamná, pričom sa má za to, že vada nie je nevýznamná.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo dostane vec alebo čo mu kupujúci preukáže, že vec odoslal.

 • Reklamácia bude vrátane odstránenia vady vybavená a spotrebiteľ o tom bude informovaný najneskôr do 30 kalendárnych dní od uplatnenia práva z chybného plnenia, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodli inak. Márnym uplynutím lehoty vzniká spotrebiteľovi právo odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.
 • O vybavení reklamácie musí predávajúci kupujúceho informovať, najmä vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy, a dobe jej trvania.
 • O vybavení reklamácie bude predávajúci informovať e-mailom. Pokiaľ je reklamácia oprávnená, náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov. Tieto náklady je kupujúci povinný preukázať, napr. účtenkami či potvrdeniami o cene za dopravu. V prípade, že došlo k odstráneniu vady dodaním nového tovaru, je povinnosťou kupujúceho pôvodný tovar vrátiť, náklady na toto vrátenie však hradí predávajúci
 • V prípade zamietnutia reklamácie je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu odôvodnenie zamietnutia reklamácie prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
 1. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

 • Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
 • K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 796/44, 110 00 Praha 1, IČO: 000 20 869, internetová adresa: adr.coi.cz
 • Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013, o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 • Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 • Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 1. Ochrana osobných údajov

 • Predávajúci je zo zákona povinný chrániť a zabezpečiť poskytnuté osobné údaje. Predávajúci preto využíva rôzne efektívne zabezpečovacie technológie na to, aby boli osobné údaje ochránené pred neoprávneným sprístupnením alebo použitím.
 • Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov tu: https://recentia.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/
 1. Záverečné ustanovenia

 • Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Všetka písomná korešpondencia bude doručovaná elektronickou poštou. E-mailová adresa predávajúceho je uvedená pri identifikačných údajoch. Predávajúci bude doručovať korešpondenciu na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v zmluve, alebo cez ktorú prebiehala vzájomná komunikácia.
 • Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
 • Zmluvu je možné meniť iba na základe našej písomnej dohody. Predávajúci je však oprávnený zmeniť a doplniť tieto obchodné podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzavretých zmlúv, ale iba zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny
 • V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesie predávajúci zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci, a pokiaľ stav vyššej moci trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, má predávajúci a súčasne aj kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
 • Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 • Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vzorový reklamačný list pre kupujúceho.
 • Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Rybářská 572, 753 61 Hranice 4-Drahotuše, adresa elektronickej pošty info@recentia.sk, telefón +421 552 901 608.
Rýchle doručenie

Expedujeme každý pracovný deň

EU Predajca

Sme česká firma

Vrátenie tovaru

Tovar môžete vrátiť do 14 dní

Garancia spokojnosti

Produkty sú overené zákazníkmi