Potrebujete poradiť? Napíšte nám: info@recentia.sk
Pre objednávky volajte: +421 552 901 608 (Po-Pa 9-16)

Podmienky ochrany osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov v súlade správnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov a najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zák. č. 110/2019 Zb. o spracovávaní osobných údajov v znení neskorších predpisov.

I. Základné informácie

Správca:  Bombex Company s.r.o., t.č. +421 552 901 608, e-mail: info@recentia.sk (ďalej len „ Spoločnosť “ alebo „ správca “). Kontaktnou a zodpovednou osobou na strane správcu je pán/pani Michal Frieb, email info@recentia.sk

Subjekty údajov  sú fyzické osoby, ku ktorým sa osobné údaje vzťahujú. Ide najmä o osoby, s ktorými Správca uzatvára zmluvy, alebo ďalšie osoby, ktoré využívajú služby správcu.

Spoločnosť nie je povinný a nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Spoločnosť spracováva osobné údaje v rozsahu:

 • identifikačné a adresné údaje: akademický titul, meno, priezvisko, IČO, DIČ, adresa trvalého bydliska, adresa sídla a prevádzky, doručovacia alebo iná kontaktná adresa;
 • elektronické kontaktné údaje: telefón, e-mailová adresa;
 • iné elektronické údaje: IP adresa;
 • údaje o Vami vykonanom nákupe či o poskytnutých službách, vrátane prípadnej komunikácie, najmä ak sa týka práva z chybného plnenia, vrátenia tovaru či uplatňovania Vašich práv.

Spoločnosť spracováva osobné údaje za účelom plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je správca a subjekt údajov; ochrany majetku správcu; marketingových aktivít spoločnosti, vrátane šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa služieb a produktov správcu.

Správca spracováva osobné údaje na základe nasledujúcich právnych titulov:

 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov;
 • oprávnený záujem správcu;
 • spracovanie je nevyhnutné na plnenie právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje;
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Oprávnený záujem spoločnosti je jeden zo zákonných podmienok pre spracovanie, ku ktorému nie je nutný súhlas subjektu údajov so spracovaním. Za týmto účelom správca spracováva identifikačné a adresné údaje pre účel vymáhania pohľadávok, typicky pre prípadné spory.

Správca neodovzdáva osobné údaje tretím osobám mimo orgánov verejnej moci, poskytovateľa platobných služieb za účelom zabezpečenia prevodu finančných prostriedkov, poskytovateľa servisných, poštových, prepravných služieb poskytovateľom účtovných služieb a daňového poradenstva. Správca neodovzdáva osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií. Osobné údaje môžu pre správcov spracovávať subjekty, ktoré pre správcov zabezpečujú účtovníctvo a daňové poradenstvo.

II. Ďalšie informácie poskytnuté dotknutej osobe

Správca spracováva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu maximálne 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. Osobné údaje spracovávané pre plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov správca spracováva po dobu stanovenú týmito právnymi predpismi. Správca nevykonáva spracovanie automatizovaným spôsobom ani pri spracovaní nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Dôsledky neposkytnutia osobných údajov:  Ak subjekt údajov neposkytne identifikačné, kontaktné údaje či doručovacie údaje, nebude možné uzavrieť so subjektom údajov kúpnu zmluvu a prípadne poskytovať mu zo strany spoločnosti služby a iné súvisiace plnenia.

Práva dotknutej osoby:

 1. právo na prístup k osobným údajom

Subjekt údajov má právo získať od správcu  potvrdenie , či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať  prístup  k týmto osobným údajom ak nasledujúcim informáciám: a) účel spracovania; b) kategórie dotknutých osobných údajov; c) príjemcovi, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené; d) plánovaný čas, počas ktorého budú osobné údaje uložené; e) existencia práva požadovať opravu alebo výmaz osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania, alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu; f) právo podať sťažnosť na dozornom úrade; g) všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od dotknutej osoby; h) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. Subjekt údajov má zároveň právo získať kópiu  spracovaných osobných údajov.

Musíme Vás však upozorniť, že v prípade opakovaných alebo nedôvodných žiadostí sme oprávnení požadovať za poskytnutie informácií úhradu nákladov s tým spojených alebo poskytnutie informácie odoprieť.

 1. právo na opravu osobných údajov

Subjekt údajov má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, príp. doplnil neúplné či neaktuálne osobné údaje, a to vždy na základe oznámenia subjektu údajov adresovaného písomne ​​alebo emailom vyššie uvedenej kontaktnej osobe.

 1. právo na výmaz osobných údajov

Subjekt údajov má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v prípade, že: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie; c) dotknutá osoba vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie; d) osobné údaje boli spracované nezákonne; e) osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Únie alebo Slovenskej republiky; f) osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. Právo na výmaz sa neuplatní, ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie právnych povinností, na určenie,

 1. právo na obmedzenie spracovania

Subjekt údajov má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov: a) subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na čas potrebný na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť; b) spracovanie je nezákonné a dotknutá osoba odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia; c) správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale dotknutá osoba ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; d) dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracovaniu, kým nebude overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 1. právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Subjekt údajov má z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ktoré správca spracováva z dôvodu jeho oprávneného záujmu. Správca v takom prípade osobné údaje ďalej nespracováva, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Subjekt údajov môže vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, a to v prípade, že osobné údaje sú spracovávané na účely priameho marketingu. V takom prípade, už osobné údaje nebudú ďalej spracovávané.

 1. Právo na prenositeľnosť údajov

Subjekt údajov má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo predať tieto údaje inému správcovi bez toho, aby tomu správca, ktoré boli osobné údaje poskytnuté, bránil, a to v prípade, že: a) spracovanie je založené na súhlase ab) spracovanie sa vykonáva automatizovane. Pri výkone svojho práva na prenosnosť údajov má dotknutá osoba právo na to, aby osobné údaje boli zaslané priamo jedným správcom správcovi druhému, ak je to technicky uskutočniteľné.

 1. právo odvolať súhlas:

Subjekt údajov má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvy alebo nie sú nevyhnutné na splnenie právnych povinností správcu, kedykoľvek písomne ​​odvolať, a to zaslaním odvolania so spracovaním osobných údajov na e-mailovú adresu info@recentia.sk.

 1. právo podať sťažnosť na dozornom úrade

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že správca nespracúva jeho osobné údaje zákonným spôsobom, má právo podať sťažnosť na dozornom úrade.

Dozorným úradom je Úrad pre ochranu osobných údajov, IČO: 70837627, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e -mail: posta@uoou.cz, webová stránka: www.uoou.cz.

 1. právo na informácie ohľadom opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzenia spracovania

Správca je povinný oznamovať jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo výmazy osobných údajov alebo obmedzenia spracovania, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie. Ak to dotknutá osoba požaduje, správca informuje dotknutú osobu o týchto príjemcoch.

 1. právo byť informovaný v prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov

Ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, správca oznámi toto porušenie bez zbytočného odkladu dotknutej osoby.

III. Cookies

Subjekt údajov berie na vedomie, že správca používa tzv. cookies súbory, malé textové súbory, ktoré sú zasielané do prehliadača prostredníctvom webového servera, ktoré identifikujú prehliadač Subjektu údajov, nahrávajú užívateľské aktivity Subjektu údajov, akonáhle Subjekt údajov vstúpi na webové stránky recentia.sk. Súbory cookies môžu byť taktiež použité na sledovanie aktivity subjektu údajov, meranie sledovanosti a ďalších parametrov prevádzky uvedených internetových stránok. Cookies neposkytujú žiadne konkrétne osobné údaje o subjekte údajov. Subjekt údajov je oprávnený nastaviť svoj prehliadač tak, aby sa používaniu Cookies na jeho počítači zabránilo. Pri návšteve webových stránok správcu dochádza k automatickej identifikácii IP adresy subjektu údajov. IP adresa je číslo automaticky pridelené počítaču Subjektu údajov po pripojení k internetu.

Rýchle doručenie

Expedujeme každý pracovný deň

EU Predajca

Sme česká firma

Vrátenie tovaru

Tovar môžete vrátiť do 14 dní

Garancia spokojnosti

Produkty sú overené zákazníkmi